The other saffron, white & green flag


Miami, Florida it is:

File:Flag of Miami, Florida.svg - Wikipedia, the free encyclopedia